<img src="//salesviewer.org/LE-004725-002.gif" style="visibility:hidden;">

Wij helpen u graag, voor een goed advies of een demo.

Beleid inzake gegevensbescherming

Vanaf december 2018

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke voor de toepassing van de gegevensbeschermingsverordening en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, alsmede andere regelgeving inzake gegevensbescherming is

I&L Biosystems GmbH
Königswinterer Str. 409
53639 Königswinter
Duitsland
02223-9192-0
info@il-biosystems.de
www.il-biosystems.com

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van degenen die verantwoordelijk zijn:

DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
808335 München
Duitsland
datenschutz@dataguard.de
www.dataguard.de

III. Algemene informatie over de verwerking van data

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een goed functionerende website met onze inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens vindt regelmatig plaats, en alleen met toestemming van de gebruiker in kwestie. Uitzonderingen zijn gevallen waarin geen voorafgaande toestemming kon worden verkregen en de verwerking van de data desondanks wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

sec. 6 para. 1 zin 1 lit. a EU-GDPR dient als rechtsgrondslag voor het verkrijgen van de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn data.

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, geldt sec. 6 para. 1 zin 1 lit. b als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze precontractuele activiteiten.

Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, sec. 6 para. 1 zin 1 lit. c GDPR als rechtsgrondslag dienen.

Indien het belang of het welzijn van de betrokkene of van een relevante natuurlijke persoon of personen de verwerking van persoonsgegevens vereist, is sec. 6 para. 1 zin 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag dienen.

Indien de verwerking van data noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van een derde exploitant, en de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene(n) niet zwaarder wegen dan het belang van eerstgenoemde, is sec. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR dienen als rechtsgrondslag voor de verwerking van data.

3. Verwijdering van data en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwezenlijkt. Deze opslag kan bovendien worden voorgeschreven door de Europese of nationale wetgever in het kader van de EU-regelgeving, de wet, of andere relevante voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Het blokkeren of wissen van de data vindt ook plaats wanneer de in de voornoemde normen vastgelegde opslagtermijn verstrijkt, tenzij de opslag van de data moet worden verlengd met het oog op het sluiten of uitvoeren van het desbetreffende contract.

IV. Rechten van de betrokkene

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u vervolgens een "betrokkene" en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke.

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking voorhanden is, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

 • het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien geen specifieke informatie beschikbaar is, criteria ter bepaling van de duur van de opslag;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de data indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, uit hoofde van artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, in bepaalde gevallen, zinvolle informatie over het betrokken gegevensverwerkingssysteem, en de reikwijdte en het beoogde resultaat van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om te vragen of uw persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zullen worden doorgegeven. Aangezien dit het geval is, kunt u vervolgens verzoeken om de passende garanties in overeenstemming met sec. 46 GDPR in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling bij de verantwoordelijke voor de verwerking, indien de verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken onder de volgende voorwaarden:

 • indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist binnen een termijn die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onwettig en u weigert het wissen van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de vertegenwoordiger de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van de verwerking, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van sec. 21 para. 1 GDPR en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze data, met uitzondering van de opslag van data, alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang, belang voor de Unie, of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking na de bovengenoemde voorwaarden wordt beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht om te wissen

a) Verplichting tot verwijdering

Indien u de verantwoordelijke verzoekt om uw persoonsgegevens met onmiddellijke ingang te wissen, is hij verplicht dit onmiddellijk te doen, mits een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt.
 • U herroept uw toestemming, op grond waarvan de verwerking is toegestaan op grond van sec. 6 para. 1 zin 1 lit. a of sec. 9 para. 2 lit. a GDPR en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking van de data
 • Overeenkomstig sec. 21 para. 1 GDPR maakt u bezwaar tegen de verwerking van de data, aangezien de verwerking van de data wordt gerechtvaardigd door een gerechtvaardigd belang, of maakt u bezwaar op grond van sec. 21 para. 2 GDPR.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van uw persoonsgegevens houdt een wettelijke verplichting in krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 • Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met informatieve zakelijke diensten die worden aangeboden op grond van sec. 8 para. 1 GDPR erhoben.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en de data moet wissen op grond van sec. 17 para. 1 GDPR, neemt hij passende maatregelen, waaronder technische middelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat deze op u betrekking hebben, ervan in kennis te stellen dat een verzoek is ingediend om alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten om het proces uit te voeren.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is opgelegd bij de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de vertegenwoordiger is onderworpen, of om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de vertegenwoordiger is gedelegeerd;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig sec. 9 para. 2 lit. h en i en sec. 9 para. 3 GDPR;
 • voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig sec. 89 para. 1 GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te bemoeilijken; of
 • om rechtsvorderingen af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking het recht heeft de data te rectificeren, te wissen of de verwerking te beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de data of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U behoudt zich het recht voor om door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden ingelicht over de ontvangers van uw data.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonsgegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt, in een gestructureerd, gestandaardiseerd en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze data zonder belemmering door de verantwoordelijke die de data aanvankelijk heeft ontvangen, aan een andere persoon over te dragen, op voorwaarde dat

 1. de verwerking is gebaseerd op een toestemming in overeenstemming met sec. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR of sec. 9 para. 2 lit. a GDPR of op een overeenkomst in overeenstemming met sec. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR en
 2. de verwerking geschiedt langs geautomatiseerde weg.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u tevens het recht te eisen dat uw persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene persoon aan de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen worden niet aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd.

7. Recht van bezwaar

Afhankelijk van uw situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van sec. 6 para. 1 zin 1 lit. e of f GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met direct mail.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Ongeacht Richtlijn 2002/58/EG &ndash heeft u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht uit te oefenen om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerd besluit per geval, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - is gebaseerd en dat rechtsgevolgen zal hebben of u op soortgelijke wijze zal treffen. Dit is niet van toepassing indien het besluit

 • nodig is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 • is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en wanneer die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen, of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van sec. 9 para. 1 GDPR, tenzij sec. 9 para. 2 lit. a of g GDPR van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke voor de verwerking passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, met inbegrip van het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger bijstand te verkrijgen, om uw mening over de zaak kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig sec. 78 GDPR.

V. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch data en relevante informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende data worden verzameld:

 • Gebruikt browsertype en -versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Webpagina's van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
 • Webpagina's die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De data worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De data worden niet opgeslagen bij de andere persoonsgegevens van de gebruiker.

 

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van data en logfiles is sec. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk voor de levering van de website aan de computer van de gebruiker. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden bewaard.

Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de data gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen (IT-systemen) te waarborgen. In dit geval vindt er geen evaluatie van de betreffende data voor marketingdoeleinden plaats.

Voor de bovengenoemde doeleinden is ons gerechtvaardigd belang gelegen in de verwerking van data in overeenstemming met sec. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.

4. Duur van de opslag

De data worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. De sessie is voltooid wanneer het verzamelen van data voor het ter beschikking stellen van de website is voltooid.

De in de logbestanden opgeslagen data worden slechts voor een periode van maximaal zeven dagen bewaard. Langdurige opslag is mogelijk wanneer de IP-adressen van de gebruikers worden gewist of vervreemd, en de toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

5. Bezwaren en schrappingsmogelijkheid

Het verzamelen van data voor het ter beschikking stellen van de website, alsmede het opslaan van data in logbestanden, zijn van essentieel belang voor de werking van de website. Daarom kan de gebruiker geen bezwaar maken tegen de voornoemde processen.

VI. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookies bevatten een tekenreeks waarmee de browser bij heropening van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde.

De volgende data worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven.

 • Taal instellingen
 • Log-in informatie

 

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is sec. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.

Gezien de toestemming van de gebruiker is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden sec. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies op onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende functies:

 • Taalinstellingen toepassen
 • Termen onthouden

De data die via de technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om profielen van de gebruikers op te stellen.

In dit geval zijn onze legitieme belangen gelegen in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met sec. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.

4. Duur van opslag, bezwaar en mogelijkheid tot verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden naar ons verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, is het mogelijk dat u niet alle mogelijkheden van de website volledig kunt benutten.

De overdracht van Flash-cookies kan niet worden verhinderd door de instellingen van de internetbrowser, maar wel door de instelling van de Flash Player te wijzigen.

VII. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt zich op onze website abonneren op een gratis nieuwsbrief. De data van het invoermasker worden aan ons doorgegeven wanneer de gebruiker zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

 • mailadres
 • naam
 • achternaam
 • IP-adres van de oproepende computer
 • Bedrijf

Voor de verwerking van uw data zal uw toestemming worden gevraagd, en zal u worden verwezen naar dit privacybeleid.

Als u goederen of diensten op onze website koopt en uw e-mailadres tijdens het proces opgeeft, kan uw e-mailadres vervolgens door ons worden gebruikt om u nieuwsbrieven te sturen. In een dergelijk geval zal de nieuwsbrief u alleen mail sturen die relevant of vergelijkbaar is met de goederen en / of diensten die u hebt gekocht.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven, zullen deze data niet worden doorgegeven aan derde partijen. De data zullen dus uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van data nadat de gebruiker zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, en zijn toestemming heeft gegeven, is sec. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van nieuwsbrieven als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 para. 3 UWG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is bedoeld om de nieuwsbrief te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens tijdens het inschrijvingsproces dient om misbruik van diensten of van het opgegeven e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de opslag

De data worden gewist zodra het gebruik ervan voor de enquête is voltooid. Het e-mailadres van de gebruiker zal worden bewaard voor de periode waarin de nieuwsbrief actief is.

Andere persoonsgegevens die tijdens het inschrijvingsproces worden verzameld, worden gewoonlijk na zeven dagen gewist.

5. Bezwaren en schrappingsmogelijkheid

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Elke nieuwsbrief zal een link bevatten die deze mogelijkheid biedt.

De gebruiker kan ook zijn toestemming intrekken voor de opslag van zijn persoonsgegevens die tijdens het inschrijvingsproces zijn verzameld.

VIII. Contact per e-mail

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om contact met ons op te nemen via het op de website vermelde e-mailadres. Als gevolg daarvan worden de via e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden echter niet aan derden doorgegeven. De data zullen uitsluitend worden gebruikt voor de afhandeling van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Met de toestemming van de gebruiker is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens sec. 6 para. 1 lit. a GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van data die in de loop van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is sec. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als het contact via e-mail wordt gelegd om een contract te sluiten, is ook sec. & Nbsp; 6 para. & Nbsp; 1 letter & nbsp; b GDPR van toepassing.

3. Doel van de gegevensverwerking

Wanneer contact wordt opgenomen via e-mail, wordt het rechtmatige belang van de verwerking van de data in aanmerking genomen.

4. Duur van de opslag

De data worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit gebeurt wanneer het gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de inhoud van het gesprek kan worden afgeleid dat de onderwerpen in kwestie zijn opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot verzet en verwijdering

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken. Indien de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn data. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Per e-mail

In dat geval worden alle persoonsgegevens die in de loop van de communicatie zijn opgeslagen, gewist.

IX. Contactformulier en e-mail

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat voor elektronische communicatie kan worden gebruikt. Indien de gebruiker voor deze wijze van communicatie kiest, worden de in het invoerscherm ingevoerde data aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Wanneer het bericht wordt verzonden, worden de volgende data opgeslagen:

 • mailadres
 • naam
 • achternaam
 • adres
 • contactnummer
 • IP-adres van de oproepende computer
 • datum en tijdstip van inschrijving

Met het oog op de verzending wordt u verwezen naar dit privacybeleid en wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Een andere mogelijkheid is contact via e-mail; in dat geval worden de via e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Daartoe zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt. De data zullen uitsluitend worden gebruikt voor de afhandeling van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Met de toestemming van de gebruiker is de rechtsgrondslag voor de verwerking van zijn data overeenkomstig sec. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van data die in de loop van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is sec. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR. Als het contact via e-mail wordt gelegd voor het sluiten van een contract, is sec. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR ook van toepassing.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens die via het invoermasker zijn verkregen, dient alleen om het tot stand gebrachte contact te verwerken. Indien het contact via e-mail verloopt, zal het rechtmatige belang van de verwerking van de data in aanmerking worden genomen.

Andere persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces worden doorgegeven, worden alleen verwerkt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen (IT-systemen) te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De data worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De data die via het invoerscherm of het contactformulier, alsmede via e-mail zijn verzameld, worden gewist zodra het gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de inhoud van het gesprek kan worden afgeleid dat de relevante besproken onderwerpen zijn opgehelderd.

De tijdens het verzendingsproces verzamelde aanvullende persoonsgegevens worden na een periode van ten hoogste zeven dagen gewist.

5. Bezwaren en mogelijkheid tot verwijdering

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken. Indien de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Per e-mail

Alle persoonlijke informatie die in de loop van de communicatie met de gebruiker is opgeslagen, zal bijgevolg worden gewist.

X. Gebruikte Plugins

Gebruik van Google Analytics

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien echter de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in bepaalde gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres zal niet met andere data van Google worden samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen. Door het verhinderen van de opslag van cookies is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Gebruik van SalesViewer® technologie:

Deze website maakt gebruik van SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (paragraaf 6 paragraaf 1 lit.f GDPR) om data te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden. Daartoe wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt, die dient om bedrijfsgerelateerde data vast te leggen en het gebruik van de website te volgen. De data die met behulp van deze technologie worden vastgelegd, worden gecodeerd in een niet-terugvindbare eenrichtingsfunctie (het zogenaamde hashing). De data worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om websitebezoekers persoonlijk te identificeren.

De door Salesviewer opgeslagen data worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren.

De registratie en opslag van data kan te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden ingetrokken, door te klikken op https://www.salesviewer.com/opt-out om te voorkomen dat SalesViewer® uw data opslaat. In dit geval wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in de browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het optimaliseren van de benadering van een doelgroep die bij een eerste paginabezoek blijk geeft van hun initiële belangstelling.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art.6 Para. 1 S.1 lit. f GDPR.

4. Duur van de opslag

Reclamegegevens in serverlogs worden geanonimiseerd door delen van het Google IP-adres en cookie-informatie na 9 en 18 maanden te verwijderen.

5. Bezwaren en schrappingsmogelijkheid

Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde data, van data met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van de respectieve data door Google verhinderen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Gebruik van Google Webfonts
1. Omvang van de verwerking

Google Webfonts (http://www.google.com/webfonts/) worden gebruikt om de esthetische weergave van informatie op deze website te verbeteren. Om de functionaliteit te bereiken, worden de webfonts bij het oproepen van de pagina in de cache van de browser geplaatst. Indien de browser geen Google Webfonts ondersteunt of indien de browser de toegang verbiedt, zal de tekst in een standaard lettertype worden weergegeven.

Wanneer de pagina wordt opgevraagd, worden er geen cookies opgeslagen in de browser van de gebruiker. Gegevens die in verband met de pageview worden ingediend, worden naar bronspecifieke domeinen verzonden, zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com. U wordt niet geassocieerd met data die worden verzameld of gebruikt in verband met het gelijktijdige gebruik van geauthenticeerde services zoals Gmail.

Daarnaast wordt het IP-adres van de browser die de bezoeker van de website gebruikt, door Google opgeslagen.
2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Google Webfonts is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat uw browser de esthetische kwaliteit van de tekstgerelateerde inhoud van de website effectief kan weergeven. Indien uw browser deze functie niet ondersteunt, zal een standaardlettertype worden gebruikt voor uw weergave.
3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met Art. 6 Para.1 lit. f GDPR. De efficiënte functionaliteit van de website wordt beschouwd als een legitiem belang.
4. Duur van de opslag

Wij beschikken niet over informatie over de duur van de gegevensopslag bij onze verwerkers.
5. Bezwaren en verwijderingsmogelijkheid

U kunt ervoor zorgen dat uw browser geen lettertypes van de Google-servers downloadt (bijv. door add-ons zoals NoScript of Ghostery voor Firefox te installeren). Als uw browser geen Google Fonts ondersteunt, of als u de werking van de Google-servers op uw browser verhindert, zal de tekst worden weergegeven in het standaardlettertype van het systeem.

Dit beleid inzake gegevensbescherming is opgesteld met de hulp van DataGuard.

Webinar: Behoud van gegevensintegriteit: 21 CFR Deel 11 Naleving en Osmolaliteit als procesparameter

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en geniet van dit webinar.

 

*Compulsary

Webinar: 8 Manieren waarop osmolaliteitstesten de cel- & gentherapie procesontwikkeling en productie verbeteren

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en geniet van dit webinar.

 

*Compulsary

Toepassingsnota downloaden: 8 manieren waarop osmolaliteitstesten cel- en gentherapie verbeteren

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

Dank u voor uw belangstelling! Controleer uw mailbox.

Download toepassingsnota: Betrouwbare osmolaliteitstesten van hoge concentratie mAb-formuleringen

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

Dank u voor uw belangstelling! Controleer uw mailbox.

Download toepassingsnota: Betrouwbare osmolaliteitstesten van hoge concentratie mAb-formuleringen

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

*Compulsary

Toepassingsnota downloaden: 8 manieren waarop osmolaliteitstesten cel- en gentherapie verbeteren

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

*Compulsary

Download whitepaper (EN): Osmolaliteit in Clinical

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

Dank u voor uw belangstelling! Controleer uw mailbox.

Download whitepaper (EN): Osmolaliteit in Clinical

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

*Compulsary

Download whitepaper:
Osmolaliteit in de biofarma

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

*Compulsary

Download whitepaper:
Osmolaliteit in de biofarma

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

Dank u voor uw belangstelling! Controleer uw mailbox.

Witboek downloaden: Over osmolaliteit

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

Dank u voor uw belangstelling! Controleer uw mailbox.

Witboek downloaden: Over osmolaliteit

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes! Dat is goed nieuws. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

*Compulsary

Dus je weet dat kennis de sleutel is tot succes!

Dat is goed nieuws.

Vul de onderstaande velden in en u ontvangt de whitepaper 'Osmolaliteit' van I&L Biosystems binnen enkele minuten in uw mailbox.

 

*Compulsary